BEN JE KLAAR VOOR DE KOMST VAN JEZUS? – Eén van de centrale punten uit het christelijk geloof is de terugkomst van de Here Jezus. We geloven dat Hij terug komt om alles goed te maken.
Eigenlijk is het best iets vreemds om te geloven dat Jezus terug komt en alles nieuw maakt. Dat gaat in tegen het wereldbeeld dat veel Nederlanders hebben, dat er geen God is die in deze wereld ingrijpt en al helemaal niet door zoiets als een terugkomst van Jezus.
Misschien vind je het zelf ook wel eens moeilijk om te geloven dat Jezus terug komt. Het lijkt er immers op dat het leven op aarde gewoon maar blijft doorgaan. Toch is dit één van de kernpunten van het christelijk geloof, de Here Jezus zelf spreekt er ook best vaak over.

Jan Rozemuller van De Zaaier in Oldehove staat zondagmorgen om 11:00 uur stil bij de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes. Ook zullen we samen het Heilig Avondmaal vieren.
De koffie staat vanaf 10:15 uur klaar!

Liturgie

– Votum en zegengroet
– Psalm 63: 1 en 2 (GK) – O God, mijn God, ik zoek uw hand
– Lezing van Gods geboden: Matteüs 22: 35-40
– Psalm 86: 4 (GK) – Leer mij naar uw wil te handlen
– Gebed
– Kindermoment
Matteüs 25: 1-13
– Preek
– Gezang 439: 1, 2 en 3 (LB) – Verwacht de komst des Heren
– Uitleg over het avondmaal, formulier nr. 5
– Gezang 184: 1 en 3 (GK) – Heer, wij komen vol verlangen
– Tijdens de viering zingen we de volgende liederen:
  – Gezang 168 (GK) – Vader, vol van vrees en schaamte
  – Opwekking 194 – U maakt ons een
  – Gezang 103c: 1, 2 en 3 (LB) – Looft de Koning heel mijn wezen
– Dankgebed
– Collecte
– Gezang 405 (LB) – Heilig, heilig, heilig
– Zegen